របាយការណ៍ - CPBank

របាយការណ៍

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុត​របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ។
របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

Cambodia Post Bank