ទូទាត់តាមរយៈការប៉ះប័ណ្ណ CPBank Visa លោកអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ចំនួន ១ដុល្លារភ្លាមៗ ពីឡាក់គីគ្រុប

ទូទាត់កាន់តែច្រើន​ ចំណេញកាន់តែច្រើនជាមួយប័ណ្ណវីសា CPBank! គ្រាន់តែលោកអ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank ដើម្បីទូទាត់ទិញទំនិញនៅ ផ្សារទំនើប Lucky Supermarket, Lucky Premium Store, Lucky Express, និង The Guardian តាមរយៈការទូទាត់តាមបច្ចេកវិទ្យា Contactless ចាប់ពី $១០ ឡើងទៅនោះលោកអ្នកនឹងទទួលប័ណ្ណទឹកប្រាក់ចំនួន $១ ភ្លាមៗ។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ៖

  • កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនគ្រប់អតិថិជន Visa ទាំងអស់
  • ដើម្បីប្តូរយកប័ណ្ណសាច់ប្រាក់៖ អតិថិជនត្រូវទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា CPBank តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា contactless ចាប់ពី ១០ដុល្លាឡើងទៅក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយនៅតាមបណ្តាផ្សារទំនើប Lucky Supermarket, Lucky Premium Store, Lucky Express, និង The Guardian ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ ១ដុល្លារ
  • អតិថិជនម្នាក់អាចប្តូរប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះបានរហូតដល់ ៣សន្លឹកសម្រាប់ប័ណ្ណវីសាមួយក្នុងមួយថ្ងៃ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញទំនិញលើកក្រោយនៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា contactless តែប៉ុណ្ណោះ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់នេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់មិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន ឬផ្តល់ជូនរហូតអស់ពីស្តុក
  • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
  • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ DFI Lucky Private Limited នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ

សម្រាប់ទីតាំង និងព័ត៌មានលម្អិត!