ទូទាត់ ៧ដុល្លារ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារពី WOWNOW APP

ការផ្តល់ជូនពិសេសពី CPBank និង WOWNOW! ទូទាត់ថ្លៃកម្មង់អាហារតាម WOWNOW App ចាប់ពី ៧ដុល្លារឡើងទៅ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank និងប្រើកូដ “WOWCPB”។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន៖

 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់គ្រប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank ទាំងអស់
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណទាំងអស់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារភ្លាមៗ រាល់ពេលលោកអ្នកចំណាយចាប់ពី ៧ដុល្លារឡើងទៅនៅក្នុង WOWNOW APP ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank និងប្រើប្រាស់កូដ “WOWCPB”
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែកម្មង់ទំនិញនៅក្នុងមុខងារ “កម្មង់អាហារ” តែប៉ុណ្ណោះ
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណមិនអាចប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះភ្ជាប់ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយបានទេ
 • ការផ្តល់ជូននេះមានចំនួនកំណត់ អ្នកកម្មង់មុន ទទួលបានមុន
 • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនអាចផ្ទេរទៅឱ្យភាគីទីបី ប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយបានឡើយ
 • ប្រសិនបើមានវិវាទណាមួយ ឬមិនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ សូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៧ ២៣៩
 • លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់ត្រឡប់រហូតដល់ ៨ដុល្លារ​ ក្នុងមួយខែ៖
ទំហំការចំណាយ / ខែ ទំហំទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមា/ ខែ
ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ១ ដុល្លារ ៨ ដុល្លារ / ប័ណ្ណ
ចាប់ពី ៤០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ២ ដុល្លារ
ចាប់ពី ៦០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៣ ដុល្លារ
ចាប់ពី ៨០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៤ ដុល្លារ
ចាប់ពី ១០០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៥ ដុល្លារ
ចាប់ពី ១២០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៦ ដុល្លារ
ចាប់ពី ១៤០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៧ ដុល្លារ
ចាប់ពី ១៦០ដុល្លារឡើងទៅ / ប័ណ្ណ ៨ ដុល្លារ
 • ទឹកប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្ទេរចូលក្នុងគណនីអតិថិជននៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី១ រៀងរាល់ខែ
 • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន