សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីឆបោក!

គោរព និងជម្រាបជូនអតិថិជនជាទីគោរព! CPBank សូមជម្រាបថា CPBank មិនដែលធ្លាប់ផ្ញើសារ ឬធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជន ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ លេខគណនី លេខប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ និងលេខសម្ងាត់ក្នុងកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តពីអតិថិជនឡើយ។
ប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ស្នើសុំលេខសម្ងាត់ OTP ឬលេខកូដសម្ងាត់ផ្សេងៗតាមរយៈការផ្ញើសារទៅកាន់លោកអ្នក សូមលោកអ្នកចៀសវាងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះត្រលប់ទៅវិញ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការសង្ស័យថាបានទទួលសារទាំងនោះ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាបន្ទាន់មក CPBank តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 260 888