ខ្ញុំជាអ្នកក្លាហាន “បរិច្ចាគឈាម”

រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ គណៈគ្រប់គ្រងរួមជាមួយបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានបង្ហាញភាពក្លាហានក្នុងនាមជាអ្នកបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលត្រូវការឈាមសម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ការផ្តល់ឈាមមិនធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ។ អ្នកបរិច្ចាគឈាម គឺជាអ្នកជួយសង្រ្គោះជីវិត។ “ឈាមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិត ចែករំលែកជីវិត សូមបរិច្ចាគឈាមជាមួយ CPBank!”