ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank នៅលើ Grocerdel application

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាមៗ រាល់ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ការកម្ម៉ង់នៅលើ Grocerdel application។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា CPBank ទាំងអស់ (ប័ណ្ណវីសាឥណទាន និងឥណពន្ធ)
  • ប្រម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា CPBank ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ការកម្ម៉ង់ម្តងនៅលើគេហទំព័រ Grocerdel application
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ Check out
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៥ដុល្លារសម្រាប់ការកម្មង់ម្តង
  • ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់ ឬ មកមុនទទួលបានមុន
  • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
  • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ La Rue នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ