ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ កាបូបលុយអេឡិចត្រូនិច របស់តារាផេ ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ លោកអ្នកអាចផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី CPBank Mobile Banking ទៅកាន់ កាបូបលុយអេឡិចត្រូនិច របស់តារាផេ ឬ DaraPay eWallet ដោយឥតគិតថ្លៃ។

តោះ ចុចអូស ដើម្បីមើលជំហានងាយៗ ហើយអនុវត្តតាមដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ដ៏ទំនើបបំផុត! សូមបញ្ជាក់ថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះ ឥតគិតថ្លៃសេវារហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៨។