ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឈ្នះពានរង្វាន់ធនាគារឆ្នើមផ្នែក ឧត្តមភាពពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

អបអរសាទរ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឈ្នះពានរង្វាន់ធនាគារឆ្នើមផ្នែក ឧត្តមភាពពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងកម្មវិធី THE BIZZ AWARDS AMEA  ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៅឯទីក្រុងហុងកុង នាថ្ងៃទី ១៣-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានការចូលរួមពីបណ្តាប្រទេសចំនួន ៥១ ប្រទេសទូទាំងសកលលោក។