ផ្តល់ជូនពិសេសពី CPBank – Visa contactless នៅគ្រប់សាខារបស់ Carl’s Jr

ឥលូវនេះ គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់របស់ CPBank ដែលមានប័ណ្ណវីសាគ្រប់ប្រភេតនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស​ ទិញមួយថែមមួយ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃចន្ទ  (តាមប្រភេទមុខម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះ)។
រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក
ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

 • ទូទាត់ដោយប៉ះ (Contactless) សម្រាប់មុខម្ហូប នោះអតិថិជននឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនបន្ថែមមួយទៀតដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការផ្តល់ជូននេះអនុញ្ញាតត្រឹមតែការទូទាត់ដោយប៉ះប៉ុណ្ណោះ
 • ការផ្តល់ជូនមានកំណត់ មកមុនបានទទួលមុន
 • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Carl’s Jr. សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ ខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនដោយគ្មានការជូនដំណឹងមុន។

អំពីមុខម្ហូបដែលផ្តល់ជូន៖

 1. Spicy Western Bacon Cheese Burger
 2. Cheese Burger
 3. Beef Jalapeno Burger
 4. Chilli Cheese Burger
 5. Chargrilled Jalapeno Chicken Burger
 6. Chargrilled Chicken Club

សាខាដែលផ្តល់ជូន៖

 1. Carl’s Jr. Toul Tum Poung, St.155 Corner St.472
 2. Carl’s Jr. BKK, corner of St.310 and St.51
 3. Carl’s Jr. Toul Kork, St.315 next to TK Avenue
 4. Carl’s Jr. Aeon Mall Sen Sok, 2nd floor