ធនាគារ CPBank សូមកោតសរសើរ និងទទួលស្គាល់បុគ្គលិកឆ្នើមចំនួន ៥រូប!

ដោយការតស៊ូ ការស្មោះត្រង់ និងការដឹកនាំល្អ ប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការងារ អ្នកទទួលបានការជឿទុកចិត្ត ការកោតសរសើរ និងការគោរពពីមិត្តរួមការងាររបស់អ្នក។ គ្រប់គ្នានៅក្នុងធនាគារ CPBank នឹងទុកអ្នកជាគំរូ សូមអរគុណចំពោះការធ្វើជាគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ យើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរ និងទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ!