ដៃគូសហការ - CPBank

ដៃគូសហការ

Duplex Bar

15% off

Address: #3, St278, Sangkat Boeung Kengkorng, Phnom Penh

Contact: 077​​ 308 393

Expired Date: 30.July.2021

អ៊ី ស៊ី E.C

10% off

Address: St1, No 69, Sngoun Pich Village, Sangkat Kontok, Khan Kombol, Phnom Penh

Contact: 070 929 826

Expired Date: 12.Aug.2021

Neang Theary Jewelry-នាង​ ធារី

15% off

Address: 128, Kampucheakrom Blvd, Phnom Penh

Contact: 012​ 305 057

Expired Date: 24.July.2021

PhoHui

5%-10% off

Address: 6A Blvd, Phnom Penh

Contact: 010 882 992

Expired Date: 31.Dec.2020

Doctor Teeth Dental Clinic (កំពង់ឆ្នាំង)

5%-15% off

Address: St, 114, Sangkat Prek Thmey, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh

Contact:098 901 133

Expired Date: 21.July.2021

ម៉ារីយ៉ាន

5% off

Address: PrekPres Sdach Village, Sangkat Prek Pres Sdach, Krong Battambang, Battambang Province.

Contact: 012 668 891

Expired Date: 31.Dec.2020

ម្លិះកាហ្វេ

10% off

Address:Outakom2 Village, Sangkat Tuta EK, Krong Battambang, Battambang Province.

Contact: 093 508 881

Expired Date: 31.Dec.2020

MEGA Dental Clinic

5% off

Address: #48, Samdach Penn Nouth, St289, Sangkat Boeung kok II, Khan Toul Krok, Phnom Penh

Contact: 012​ 908 559

Expired Date: 21.Dec.2020

Cambodia Post Bank