អត្រាប្តូរប្រាក់ – CPBank

Exchange Rate Calculator

Currency Buy Sell
ដុល្លារ / រៀល 4083 4096
ដុល្លារ / បាត 35.16 35.83
Cambodia Post Bank