ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ – CPBank

បណ្តាញសាខារបស់យើង - ភ្នំពេញ

Head Office

#265-269, Street Ang Doung, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh City

(855) 23 220 772 / 23 220 773 (855) 70 600 098

bm.opd@cambodiapostbank.com

Sen Sok Branch (Aeon Mall II)

The Financial Zone (2nd floor) of Aeon Mall II Khan Sen Sok, Phnom Penh

(855)93 600 116/ 23 260 085

Doun Penh Branch

St 13-102, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia

(855) 70 600 026 / 23 220 767

bm.dpn@cambodiapostbank.com

Ou Bek Ka Orm Branch

#117A, Street 271, Phoum 1, Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kouk, Pnhom Penh City

(855) 70 600 051 / 70 600 357

bm.obm@cambodiapostbank.com

Chba Am Pao Branch

#40, National Road N01, Phoum Tangao, Sangkat Niroat, Khan Chba Am Pao, Phnom Penh City

(855) 23 720 728 / 23 720 729 (855) 70 600 014

bm.mch@cambodiapostbank.com

Sovanna Branch

#D33, Street Diamon, Sangkat Tonub Teuk, Khan Cham Karmon, Phnom Penh City

(855) 23 217 420 / 70 600 089

bm.svn@cambodiapostbank.com

Cana City Branch

#A1 & A2, Street Veng Sreng, Sangkat Chaom Chao, Khan Por Sen Chhey, Phnom Penh City

(855) 23 865 025 / 23 865 026 (855) 70 600 025

bm.cnc@cambodiapostbank.com

Teuk Thla Branch

#A127 & A129, Russie Federation Blv, Group 7, Phoum Teuk Thla, SangKat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

(855) 23 883 630 / 23 883 634 (855) 70 600 013

bm.ttl@cambodiapostbank.com

Olympic Branch

#289-291, Preah Monivong Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh City

(855) 23 216 803 / 70 600 041 (855) 70 600 015

bm.olp@cambodiapostbank.com

Chrouy Changvar Branch

#2Ha & b, Group 1, Road No 6A, Doeum Kor Village, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh City

(855) 70 600 064

bm.ccv@cambodiapostbank.com

បណ្តាញសាខារបស់យើង - ខេត្ត

Tram Kak District Branch – Angtasaom Commune

NR3, Prey Rumdeng Village, Angtasaom Commune, Tram Kak District and Takeo Province

(855)93 600 084/23 260 085

Mok Kompul District Branch – Prek Anhchanh Commune

NR6A, Kraom Village, Prek Anhchanh Commune, Mok Kompul District and Kandal Province.

(855)70 600 047/23 260 085

Rotonak Mondol District Branch

Sdau Village, Sdau Commune, Rotonak Mondol District, Battambang Province

(855) 70 600 050

bm.rmd@cambodiapostbank.com

Siem Reap-Phsar Leu Branch

Cambodia Post Bank Plc. Siem Reap-Phsar Leu Branch

(855) 70 700 034

bm.sph@cambodiapostbank.com

Siem Reap Branch

Canadia building, St. Sivatha (North-West of Kandal Market), Phoum Mondul 1, Siem Reap Province

(855) 63 765 117 / 70 600 035

bm.srp@cambodiapostbank.com

Bakan Branch

National Road No 5, Beung Khnar Village, Beung Khnar Communce, Bakan District, Pursat Province

(855) 52 684 0019 / 70 254 111 (855) 70 6000 82

bm.bkn@cambodiapostbank.com

Pursat Branch

#155, National Road No 5, Meann Che, Prey Nhi Communce, Pursat District, Pursat Province

(855) 52 953 888 / 70 600 078

bm.pur@cambodiapostbank.com

Bavet Branch

National Road No 1, Bavet Kandal Village, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province

(855) 70 600 042

bm.bvt@cambodiapostbank.com

Svay Rieng Branch

#32, National Road No 1, Kien Sang Village, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

(855) 70 600 076

bm.svg@cambodiapostbank.com

Prey Veng Branch

#52, National Road No 11, Lekh Buon Village, Sangkat Kampong Leav, Krong Prey Veng, Prey Veng Province

(855) 70 600 094

bm.pvg@cambodiapostbank.com

Kratie Provincial Branch

Preah Suramarith Street, Phsar Veaeng Village, Sangkat Kratie, Krong Kratie, Kratie Province

(855) 70 7000 58

bm.kte@cambodiapostbank.com

Memot Branch

National Road No 7, Masin Tuek Village, Memot Commune, Memot District, Tboung Khmum Province

(855) 93 7000 19

bm.mmt@cambodiapostbank.com

Ponhea Kraek Branch

National Road No 7, Kraek Tboung Village, Kraek Commune, Ponhea Kraek District, Tboung Khmum Province

(855) 93 7000 26

bm.pnk@cambodiapostbank.com

Cheung Prey District Branch

Skon Village, Soutib Commune, Cheung Prey District, Kampong Cham Province

(855) 70 600 096

bm.chp@cambodiapostbank.com

Pouk Branch

National Road No 6A, Chambak Haer Village, Pouk Commune, Pouk District, Siem Reap Province

(855) 70 600 093

bm.puk@cambodiapostbank.com

Krong Battambang Branch

Kammeakor Village, Sangkat Svay Por, Krong Battambang, Battambang Province

(855) 70 700 062

bm.kbb@cambodiapostbank.com

Oddar Meanchey Branch

Doun Kaen Village, Sangkat Samraong, Krong Samroang, Oddar Meanchey Province

(855) 70 600 042

bm.omc@cambodiapostbank.com

Poi Pet Branch

National Raod No 5, Kilometr No 4, Sangkat Phsar Kandal, Krong Poipet, Ban Teay Meanchey Province

(855) 54 218 385 / 54 218 386 (855) 70 600 045

bm.ppt@cambodiapostbank.com

Banteay Meanchey Branch

Phoum 3, Sangkat Preh Ponlear, Krong Serey Sorporn, Banteay Meanchey Province

(855) 70 600 046

bm.bmc@cambodiapostbank.com

Pailin Branch

Pahi Tboung Village, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province

(855) 70 600 073

bm.pln@cambodiapostbank.com

Sampov Luon Branch

#914, Road No 57B, Group 15, Trapiang Prolit Village, Santepheap Commune, Sampov Luon District

(855) 70 600 084

bm.spl@cambodiapostbank.com

Thmar Koul Branch

#28, National Road No 5, Phoum Kouk Trap, Tameun Communce, Thmar Koul District, Battambang Province

(855) 53 211 446 / 70 600 091

bm.tkl@cambodiapostbank.com

Battambang Branch

#248, National Road 5, Sangkat Ou Char, Krong Battambang, Battambang Province

(855) 53 732 184 / 70 600 097

bm.btb@cambodiapostbank.com

Kampong Cham Branch

Street Preah Kosamak Nearyrath, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province

(855) 42 942 249 / 42 942 940 (855) 70 600 052

bm.kcm@cambodiapostbank.com

Preah Sihanouk Branch

# 77, Mettapheap Street, Phum Pir, Sangkat Buon, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province

(855) 70 7000 84

bm.psn@cambodiapostbank.com

Kompot Branch

Phoum Kampong Bay Tboung, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampong Bay, Kampot Province

(855) 33 932 291 / 33 932 292 (855) 70 600 031

bm.kpt@cambodiapostbank.com

Kampong Speu Branch

National Road No 4, Phoum Sam Nang, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province

(855) 70 600 074

bm.ksp@cambodiapostbank.com

Takeo Branch

National Road No 2, Phoum 3, Sangkat Rokarknong, Krong Doun Keo, Takeo Province

(855) 70 600 215 / 70 600 034

bm.tko@cambodiapostbank.com

Stoung Branch

Road No 6A, Chheu Teal Village, Kampong Chen Tboung Commune, Stoung District, Kampong Thom

(855) 70 600 043

bm.stn@cambodiapostbank.com

Baray Branch

National Road No 71, Tras Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province

(855) 93 7000 32

bm.bry@cambodiapostbank.com

Kampong Thom Branch

National Road 6A, Balang Lech, Sangkat Damrey Chean Khla, Krong Steung Sen, Kampong Thom Province

(855) 62 210 516 / 70 600 027

bm.ktm@cambodiapostbank.com

S’ang Branch

National Road No 21, Preaek Snang Village, Preaek Koy Commune, S’ang District, Kandal Province

(855) 70 600 019 / 77 345 627

bm.sag@cambodiapostbank.com

Angk Snuol District Branch

# 1 & 2, National Road No 4, Borei Kammeakkar Village, Baek Chan Commune, Angk Snuol District, Kandal Province

(855) 70 7000 54

bm.asl@cambodiapostbank.com

Takhmao Branch

#5A-6A, St. 21, Phoum Thmei, Sangkat Takhmao, Krong Takhmao, Kandal Province

(855) 23 425 465 / 70 600 087

bm.tmo@cambodiapostbank.com

Kien Svay Branch

National Road No 1, Dei Edth Kaoh Phos Village, Dei Edth Commune, Kien Svay District, Kandal Province

(855) 70 600 092

bm.ksy@cambodiapostbank.com

Cambodia Post Bank