ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - CPBank

Filter by

Russey Keo Branch

11.608728, 104.917167

National Road No 5, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh Telephone: 093 600 073 Email: BM.RSK@cambodiapostbank.com

Vimean Ekreach Branch

11.553804, 104.929023

#132 C, Preah Norodom Blvd, 5 Village, Sangkat Tonle Bassace, Khan Chamkamorn, Phnom Penh Telephone: 069 600 029 Email: BM.VME@cambodiapostbank.com

Boeng Trabek Branch

11.530089, 104.927694

Address: Preah Monivong Blvd, 5 Village, Sangkat Psar Deurm Thkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh Telephone: 069 600 092 Email: BM.BTK@cambodiapostbank.com

Teuk Thla Branch

11.56266, 104.87017

Teuk Thla Branch #A127 & A129, Russie Federation Blv, Group 7, Phoum Teuk Thla, SangKat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh(855) 23 883 630 | 023 883 634 | 070 600 013bm.ttl@cambodiapostbank.com

Sen Sok Branch (Aeon Mall II)

11.599685, 104.885439

The Financial Zone (2nd floor) of Aeon Mall II Khan Sen Sok, Phnom Penh (855)93 600 116/ 23 260 085

Head Office

11.572281, 104.920228

#265-269, Street Ang Doung, 
Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh City
(855) 23 220 772 / 23 220 773
(855) 70 600 098
bm.opd@cambodiapostbank.com

Cana City Branch

11.530229, 104.852947

#A1 & A2, Street Veng Sreng, Sangkat Chaom Chao, Khan Por Sen Chhey, Phnom Penh City
(855) 23 865 025 / 23 865 026
(855) 70 600 025
bm.cnc@cambodiapostbank.com
 
 

Chrouy Changvar Branch

11.590912, 104.928311

#2Ha & b, Group 1, Road No 6A, Doeum Kor Village, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh City
(855) 70 600 064
bm.ccv@cambodiapostbank.com
 
 

Sovanna Branch

11.545234, 104.900593

#D33, Street Diamon, Sangkat Tonub Teuk, Khan Cham Karmon, Phnom Penh City
(855) 23 217 420 / 70 600 089
bm.svn@cambodiapostbank.com

Chba Am Pao Branch

11.530949, 104.942103

#40, National Road N01, Phoum Tangao, Sangkat Niroat, Khan Chba Am Pao, Phnom Penh City
(855) 23 720 728 / 23 720 729 
(855) 70 600 014
bm.mch@cambodiapostbank.com
 
 

Ou Bek Ka Orm Branch

11.549621, 104.894892

#117A, Street 271, Phoum 1, 
Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kouk, Pnhom Penh City
(855) 70 600 051 / 70 600 357
bm.obm@cambodiapostbank.com
 
 

Olympic Branch

11.556175, 104.910489

#289-291, Preah Monivong Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh City
(855) 23 216 803 / 70 600 041
(855) 70 600 015
bm.olp@cambodiapostbank.com

Doun Penh Branch

11.575118, 104.925674

St 13-102, Sangkat Wat Phnom, 
Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia
(855) 70 600 026 / 23 220 767
bm.dpn@cambodiapostbank.com

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទម្រង់ផ្តល់មតិយោបល់លើគុណភាពសេវាកម្មHide

ក្នុងករណីដែលធនាគារ មិនអាចផ្តល់សេវាកម្មដែលល្អឥតខ្ជោះ យើងខ្ញុំសូមស្នើសុំលោកអ្នកចំណាយ ពេលវេលាដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់ពីសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ដូច្នេះ សូមលោកអ្នកចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចក្នុងការវាយតម្លៃសេវាកម្មយើងខ្ញុំដូចខាងក្រោម៖

ការរិះគន់ និងយោបល់របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយជាសម្ងាត់ ជឿជាក់ និងទាន់ពេលវេលា។
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់យោបល់របស់លោកអ្នក សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នក ទទួលបានសុខភាពល្អ៕

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាណាមួយ ឬក៏ការបម្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ មិនបានបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក សូមមេត្តាទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ ៖
• លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់៖ 023 260 085 / 070 200 002
• សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@cambodiapostbank.com
• សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយនៃធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ.ក ឬ
• បំពេញក្នុង «ទម្រង់មតិយោបល់របស់អតិថិជន» ខាងក្រោម
ធនាគារយើងខ្ញុំ សូមស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់របស់អតិថិជន និងព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានរាល់បញ្ហា ដែលកើតមានគ្រប់ពេលវេលារបស់អតិថិជន។ យើងខ្ញុំរីករាយសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃផ្តល់ជាមតិយោបល់ ដើម្បីកែលម្អសេវារបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែប្រសើរ ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត។

ទម្រង់ផ្តល់មតិយោបល់លើគុណភាពសេវាកម្ម

ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់
ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់

ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់ ពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តមធ្យមអន់អន់ណាស់

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Cambodia Post Bank