ឥណទាន - CPBank

ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានា

បំពេញតម្រូវការផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុជាមូយយើងដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានា

ឥណទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទីផ្សារដែលខ្វះចន្លោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតសំខាន់លើអ្នកមានប្រាក់បៀវត្ស។ អតិថិជនគោលដៅគឺស្ថិតនៅទីក្រុង និងតំបន់ជនបទ ជាអ្នកមានប្រាក់បៀវត្ស។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានាត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ២៤ខែ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

*ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ឥណទានមិនមែនកសិកម្ម

បង្វិលទុនអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយឥណទានអាជីវកម្ម​ ឬឥណទានមិនមែនកសិកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម​ ឬមិនមែនកសិកម្មបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូននូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការទុនសម្រាប់ធ្វើការបង្វិលក្នុងអាជីវកម្ម និងការពង្រីកអាជីវកម្មជាដើម។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ នឹងស្ថិតនៅជាមួយលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកមានតម្រូវ
ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាជីវកម្ម។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានមិនមែនកសិកម្មត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ១២០ខែ
 • ផ្តល់ជូនទំហំឥណទានរហូតដល់ ៧៥% នៃតម្លៃទ្រព្យធានា
 • ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នានៅថ្ងៃនេះ

តើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាម្ចាស់ គេហដ្ឋាន ខុនដូ ឬអាផាតមិន ដ៏ប្រណិតបែបទាន់សម័យសម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារមែនទេ?​ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា នឹងជួយលោកអ្នកអោយក្លាយជាម្ចាស់ គេហដ្ឋាន ខុនដូ ឬអាផាតមិនដ៏ប្រណិតបែបទាន់សម័យមួយភ្លាមៗ សម្រាប់រស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារជាទីស្រលាញ់ ប្រកបដោយ សេចក្តីសុខសុភមង្គល ជាមួយនឹងឥណទានគេហដ្ឋាន ដែលតែងតែរង់ចាំបម្រើសេវាហរិញ្ញវត្ថុជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់បានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេស។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានគេហដ្ឋានត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ៣០០ខែ
 • ផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៧៥% ​​នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ
 • ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ឥណទានរថយន្ត

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ទិញរថយន្តទំនើបសម្រាប់ប្រើប្រាស់មែនទេ?

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ​ នឹងបំពេញតម្រូវការជូនអតិថិជនទាំងអស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញរថយន្តឲ្យទទួលបាននូវរថយន្តយ៉ាងពិតប្រាកដតាមការប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនភ្លាមៗ​ ដែលមានភាពសាមញ្ញ ជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយស្រួល​។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានរថយន្តត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ៩៦ខែ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ ៨០% នៃតម្លៃរថយន្ត
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ឥណទានកសិកម្ម

ពង្រីកផលដំណាំរបស់អ្នកតាមរយៈឥណទានកសិកម្ម

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានកង្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់លោកអ្នក វាមិនមែនជាក្តីកង្វល់សម្រាប់លោកអ្នកទៀតឡើយ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នឹងចូលខ្លួនជួយជ្រោមជ្រែងរាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ ។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានកសិកម្មត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ៦០ខែ
 • ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

បណ្ណឥណទានវីសា

ទូទាត់ និងទិញទំនិញដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់

ប័ណ្ណឥណទានរបស់​​​ធនាគារ ប្រៃសណីយកម្ពុជា ជាជម្រើសដល់ល្អក្នុងបង្កើនវឌ្ឍនភាពនៃការរស់នៅឱ្យកាន់តែទាន់សម័យ ជាមួយនឹងការទូទាត់យ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

លក្ខខណ្ឌពិសេស

 • ទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់ ៥,០០០ដុល្លារអាមេរិក
 • មិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ ឬសមតុល្យប្រាក់តម្កល់
 • មិនគិតកម្រៃសេវាពាក្យស្នើសុំ/កម្រៃសេវាក្នុងការអនុម័ត

លក្ខណខណ្ឌ

 • ចំណូល​/ប្រាក់បៀវត្តរ៍ចាប់ពី ៥០០ដុល្លារអាមេរិចឡើងទៅ​
 • អាយុ ១៨​ឆ្នាំ ដល់ ​៧០ឆ្នាំ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន​ (មានសុពលភាព)
 • ឯកសារប្រាក់ចំណូល​
 • លិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋាន

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

 • បណ្ណឥណទានមាស 25 ដុល្លារអាមេរិក
 • បណ្ណឥណទានប្រាក់​ 12 ដុល្លារអាមេរិក
Cambodia Post Bank