ឥណទាន - CPBank

ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានា

ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានា គឺជាឥណទានមួយប្រភេទដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើម ដោយផ្តោតសំខាន់លើអ្នកដែលមានប្រាក់បៀវត្ស។

លក្ខខណ្ឌឥណទាន

 ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន ១,០០០ – ៣០,០០០ ៤ លាន – ១២០ លាន
 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក  ប្រាក់រៀលខ្មែរ
 រយៈពេលហិរញ្ញប្បទាន ៦ខែ – ២៤ខែ
 ជម្រើសសងត្រឡប់  សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេររាល់ខែ ឬ សងប្រាក់ដើមថេរ និងការប្រាក់រាល់ខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • មានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្ស
 • ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • អាយុអប្បបរមា ២៥ឆ្នាំ (ពេលស្នើសុំឥណទាន)
 • អាយុអតិបរមា ៦០ឆ្នាំ (គិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ឥណទាន)​
 • មានបទពិសោធន៍ការងារ​អប្បបរមា ២ឆ្នាំ និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងកន្លែងការងារបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
ឯកសារតម្រូវបន្ថែម

 • លិខិតតែងតាំង (ប្រសិនបើមាន)
 • របាយការណ៍ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ

ទ្រព្យបញ្ចាំ

 • ចំពោះឥណទានគ្មានទ្រព្យធានា អតិថិជនពុំចាំបាច់មានទ្រព្យសម្រាប់ដាក់ធានាឡើយ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទំហំឥណទានខ្ពស់
 • អត្រាការប្រាក់ពិសេស
 • រយៈពេលហិរញ្ញប្បទានវែង
 • សំណួរងាយៗ និងការអនុម័តឥណទានរហ័ស
 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យដាក់ធានា

*ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

គោលបំណង

កម្មវិធីឥណទាននេះស្វែងរក ការពង្រីកឥណទានមានរយៈពេលកាលបំណត់ (Term Loan) ទៅចំណែកៗមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសអតិថិជនជាបុគ្គលអាជីវកម្មខ្លួនឯងក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ អតិថិជនគឺបានមកពីតំបន់ជនបទ និងស្ថិតក្រោមលើទីផ្សារនៅអ្នកមានអាជីវកម្មខ្លួនឯង (SEMM)។ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពពេញលេញដោយទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចាំ

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន (ទំហំឥណទានស្នើសុំ)

 • កម្ចីប្រាក់រៀលខ្មែរ អប្បបរមាៈ ២ លានរៀល អតិបរមាៈ ១,០០០ លានរៀល
 • កម្ចីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អប្បបរមាៈ ៥០០.00 US$ អតិបរមាៈ ២៥០,០០០.០០ US$

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន

 • ទុនបង្វិល
 • អចលនទ្រព្យ
 • វិនិយោគផ្សេងទៀត ដែលមានគិតក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់

ជម្រើសក្នុងការសង

 • សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេររៀងរាល់ខែ(EMI)
 • សងប្រាក់ដើមថេរ និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ(EMP)​ និង
 • សឹមីប៉ូឡែត ជាមួយការសងការប្រាក់រាល់ខែ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • អ្នកដែលមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • អ្នកដែលមានចំណូលពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
 • អាយុអប្បបរមា ១៨ ឆ្នាំ នៅពេលស្នើសុំឥណទាន
 • អាយុអតិបរមា ៦០ឆ្នាំ អ្នកមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់​នៃ​ឥណទាន) ឬទាបជាងអាយុកាលចូលនិវត្តន៍
 • និង ៧០ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ឥណទាន)
 • សម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន- ការត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រ ទិញ-លក់ យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយខែ ឬរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការ(បើមាន)

វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា

ទ្រព្យបញ្ចាំអនុញ្ញាតទទួលយកមាន ទ្រព្យសម្បត្តិជាលំនៅឋាន អាគារពាណិជ្ជកម្ម ដីទំនេរ ដីកសិកម្ម ដីឧស្សាហកម្ម តូបផ្សារ

ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន

កម្ចីរយៈពេលខ្លី ៦ ខែ រហូតដល់ ៧២​ខែ ឬ ៦ ឆ្នាំ (សម្រាប់ប្លង់ទន់)

កម្ចីរយៈពេលវែង ៦ ខែរហូតដល់ ៩៦ខែ ឫ ៨ ឆ្នាំ (សម្រាប់ប្លង់រឹង)

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំនួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រគួតប្រជែង
 • និតិវិធីក្នុងការទូទាត់មានភាពទាក់ទាញ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សំបុត្រកំណើត
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

តម្រូវឲ្យមានបន្ថែនដូចខាងក្រោម

 • លិខិតតែងតាំង(បើមាន)
 • របាយការណ៍​ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ
 • ឯកសារភស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ

គោលបំណងកម្មវិធីឥណទាន

កម្មវិធីឥណទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលខ្វះចន្លោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញលំនៅដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទាល់ខ្លួន ដោយផ្តោតសំខាន់លើ ទាំងអតិថិជនដែលមាន ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (កម្មករ/និយោជិក)​ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលមានចំណុលពីអាជីវកម្ម (សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម) ដែលរស់នៅទីក្រុង និងជនបទ។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន (ទំហំឥណទានស្នើសុំ

 • កម្ចីប្រាក់រៀលខ្មែរ អប្បបរមាៈ ៦០ លានរៀល អតិបរមាៈ ១,០០០លានរៀល
 • កម្ចីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អប្បបរមាៈ ១៥,០០០.00 US$ អតិបរមាៈ ២៥០,០០០.០០ US$

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន

សម្រាប់ទិញលំនៅដ្ឋាន Apartment, Condominium កាន់កាប់ដោយខ្លួនឯង ឬសមាជិកគ្រួសារ។

ជម្រើសក្នុងការសង

 • សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេររាល់ខែ (EMI)
 • សងប្រាក់ដើមថេរ និងកាប្រាក់រាល់ខែ(EMP)

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • អ្នកដែលមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • អ្នកដែលមានចំណូលពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
 • អាយុអប្បបរមា ២៥ឆ្នាំ នៅពេលស្នើសុំឥណទាន
 • អាយុអតិបរមា ៦០ឆ្នាំ អ្នកមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់​នៃ​ឥណទាន) ឬទាបជាងអាយុកាលចូលនិវត្តន៍
 • និង ៧០ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ឥណទាន)
 • សម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន- ការត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រ ទិញ-លក់ យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយខែ ឬរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការ(បើមាន)

វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា

ទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅដ្ឋាន (ដី និងផ្ទះ)

ធានារ៉ាប់រង

តម្រូវទិញធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យលើគេហដ្ឋានដែលដែលបានទិញ និងដាក់បញ្ចាំ

ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន

 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី ១៨០ ខែ ឬ ១៥ឆ្នាំ (សម្រាប់ប្លង់ទន់)
 • កម្ចីរយៈពេលវែង ២៤០ ខែឬ ២០ ឆ្នាំ (សម្រាប់ប្លង់រឹង)

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំនួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រគួតប្រជែង
 • និតិវិធីក្នុងការទូទាត់មានភាពទាក់ទាញ
 • ទទួលបានភាពជាម្ចាស់គេហដ្ឋាន Apartment, Condominium។

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សំបុត្រកំណើត
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

តម្រូវឲ្យមានបន្ថែនដូចខាងក្រោម

 • លិខិតតែងតាំង(បើមាន)
 • របាយការណ៍​ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ
 • ឯកសារភស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ

គោលបំណង

កម្មវិធីឥណទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលខ្វះចន្លោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញរថយន្តដោយផ្តោតសំខាន់លើ ទាំងអតិថិជនដែលមាន ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (កម្មករ/និយោជិក)​ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលមានចំនូលពីអាជីវកម្ម (សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម) ដែលរស់នៅទីក្រុង និងជនបទ។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន (ទំហំឥណទានស្នើសុំ

 • កម្ចីប្រាក់រៀលខ្មែរ អប្បបរមាៈ ២០ លានរៀល អតិបរមាៈ ៤០០ លានរៀល
 • កម្ចីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អប្បបរមា៖ ៥,០០០.00 US$ អតិបរមាៈ ១០០,០០០.០០ US$

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គោលបំណងទិញយានយន្តប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារ ។

ជម្រើសក្នុងការសង

 • សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេររាល់ខែ (EMI)
 • សងប្រាក់ដើមថេរ និងកាប្រាក់រាល់ខែ(EMP)

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • អ្នកដែលមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • អ្នកដែលមានចំណូលពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
 • អាយុអប្បបរមា ២៥ឆ្នាំ នៅពេលស្នើសុំឥណទាន
 • អាយុអតិបរមា ៦០ឆ្នាំ អ្នកមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់​នៃ​ឥណទាន) ឬទាបជាងអាយុកាលចូលនិវត្តន៍
 • សម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន- ការត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រ ទិញ-លក់ យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយខែ ឬរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការ(បើមាន)

វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា

ទទួលយកតែរថយន្តដែលខ្ចីប្រាក់ទិញតែប៉ុណ្ណោះ។

ធានារ៉ាប់រង

តម្រូវទិញធានារ៉ាប់រងលើរថយន្តដែលដាក់បញ្ចាំ

ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន

 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី ២៤ ខែ ឬ ២ឆ្នាំ
 • កម្ចីរយៈពេលវែង ៨៤ ខែឬ ៧ ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំនួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាកមានភាពប្រគួតប្រជែង
 • និតិវិធីក្នុងទូទាត់មានភាពទាក់ទាញ
 • ទទួលបានភាពជាម្ចាស់រថយន្ត (កាតគ្រីចុះបញ្ចីរថយន្តដាក់ឈ្មោះអតិថិជន)

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សំបុត្រកំណើត
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

តម្រូវឲ្យមានបន្ថែនដូចខាងក្រោម

 • ខិតតែងតាំង(បើមាន)
 • របាយការណ៍​ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ
 • ឯកសារភស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ

គោលបំណង

កម្មវិធីឥណទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលខ្វះចន្លោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញលំនៅដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទាល់ខ្លួន ដោយផ្តោតសំខាន់លើ ទាំងអតិថិជនដែលមាន ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (កម្មករ/និយោជិក)​ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលមានចំណុលពីអាជីវកម្ម (សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម) ដែលរស់នៅទីក្រុង និងជនបទ។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន (ទំហំឥណទានស្នើសុំ)

 • កម្ចីប្រាក់រៀលខ្មែរ អប្បបរមាៈ ២ លានរៀល អតិបរមាៈ ២០០ លានរៀល
 • កម្ចីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អប្បបរមាៈ ៥០០.00 US$ អតិបរមាៈ ៥០,០០០.០០ US$

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន

 • ឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់គោលបំណងប្រើប្រាស់កម្ចីកសិកម្ម
 • ទុនបង្វិល

ជម្រើសក្នុងការសង

 • សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេររាល់ខែ (EMI)
 • សងប្រាក់ដើមថេរ និងកាប្រាក់រាល់ខែ(EMP)

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 • អ្នកដែលមានចំណូលពីកសិកម្មផ្ទាល់
 • ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
 • អាយុអប្បបរមា ១៨ឆ្នាំ នៅពេលស្នើសុំឥណទាន
 • អាយុអតិបរមា ៦០ឆ្នាំ អ្នកមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់​នៃ​ឥណទាន) ឬទាបជាងអាយុកាលចូលនិវត្តន៍
 • និង ៧០ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន (អាយុគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ឥណទាន)
 • សម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន- ការត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រ ទិញ-លក់ យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលមួយខែ ឬរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការ(បើមាន)

វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា

 • ទ្រព្យបញ្ចាំអនុញ្ញាតទទួលយកមាន ទ្រព្យសម្បត្តិជាលំនៅឋាន អាគារពាណិជ្ជកម្ម ដីទំនេរ ដីកសិកម្ម ដីឧស្សាហកម្ម តូបផ្សារ

ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន

 • កម្ចីរយៈពេលអប្បបរមា ៦ ខែ
 • ៣៦ខែ សម្រាប់ឥណទានរហូតដល់ $៥,០០០
 • ៦០ខែ សម្រាប់ឥណទានធំជាង $៥,០០១ ដល់ $៥០,០០០

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំនួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាកមានភាពប្រគួតប្រជែង
 • និតិវិធីក្នុងទូទាត់មានភាពទាក់ទាញ
 • ទទួលបានភាពជាម្ចាស់គេហដ្ឋាន Apartment, Condominium។

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សំបុត្រកំណើត
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

តម្រូវឲ្យមានបន្ថែនដូចខាងក្រោម

 • លិខិតតែងតាំង(បើមាន)
 • របាយការណ៍​ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ
 • ឯកសារភស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ
Cambodia Post Bank