សេវាបញ្ញើសន្សំ - CPBank

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក និងខ្នើយ មិនត្រឹមតែអាចមានហានិភ័យប៉ុណ្ណោះទេព្រមទាំងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបង្កើនចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាសង្គម និង ជាតិទាំងមូលផងដែរ។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានបង្កើតនូវផលិតផលប្រាក់សន្សំ និង បញ្ញើជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាបីប្រភេទរូបិយប័ណ្ណមានដូចជា ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាតថៃ។

គណនីសន្សំ

ធនាគារប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ក.អ បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួយទៅកាន់អតិថិជនដែលចង់បង្កើនទ្រព្យ និងបញ្ជៀសហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគ ជាមួយធនាគារដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។​ ចំពោះអតិថិជនដែលមានបំណងចង់បង្កើនប្រាក់ចំនូលគឺគ្រាន់តែបើកគណនីសន្សំនៅធនាគារប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ក.អ ជាមួយនឹងប្រាក់រៀល រឺរូបិយប័ណ្ណបរទេស ទៅតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន។​​សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនីសន្សំគឺតម្រូវអោយតំកល់ ១០ ដុល្លារ។​​

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ១០ ៤០,០០០ ៤០០
អត្រាការប្រាក់ ០.៧៥% ០.៧៥% ០.៧៥%

 

 • លក្ខណះពិសេស
 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជា៖ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូនសៀវភៅសន្សំ ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (សមាជិក CSS)
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាត ATM
 • ​​ឯកសារតំរូវ
 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាសយដ្ធានបច្ចុប្បន្ន

សម្គាល់៖  តម្លៃសេវាកម្មគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍(គ្មានប្រតិបត្តិការណ៍ចាប់ពី ១២ ខែ)៖ ១០ ដុល្លារ រឺ ៤០,០០០ រៀល រឺ ៤០០ បាត

គណនីសន្សំវីអាយភី

គណនីសន្សំ វីអាយភី គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការអតិថិជនសក្តាលនុពល។ គណនីសន្សំ វីអាយភី មិនត្រឹមតែផ្តល់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគណនីសន្សំធម្មតា ​​ហើយ​​ថែមទាំងមានការផ្តល់ជូននូវកាតសមាជិកវីអាយភី ដែលទទួលបានសេវាកម្មដ៏ល្អលើសគេ និងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តដល់អតិថិជនទៀតផង។

សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនីសន្សំ វីអាយភីគឺតម្រូវអោយតំកល់ 500ដុល្លារ។​​

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ៥០០ ,០០០,០០០ ២០,០០០
អត្រាការប្រាក់ % % %

លក្ខណះពិសេស៖

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជា៖ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូនសៀវភៅសន្សំ ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (សមាជិក CSS)
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាត ATM។​​
  ឯកសារតម្រូវ៖
 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាសយដ្ធានបច្ចុប្បន្ន

សម្គាល់៖  តម្លៃសេវាកម្មគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍(គ្មានប្រតិបត្តិការណ៍ចាប់ពី ១២ ខែ)៖ ១០ ដុល្លារ រឺ ៤០,០០០ រៀល រឺ ៤០០ បាត

គណនីចរន្ត

គណនីចរន្ត គឺជាប្រភេទគណនីប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតឡើង សម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនទាំងរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល និងមានតម្រូវការច្រើន ក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ មូ​​លប្បទានប័ត្រ ទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។

សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនីសន្សំចរន្តគឺតម្រូវអោយតំកល់ ៥០០ ដុល្លារ។​​

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ១០០ ៤០០,០០០០ ,០០០
អត្រាការប្រាក់ .៧៥% .៧៥% .៧៥%

 លក្ខណះពិសេស៖

 • ផ្តល់ជូនសៀវភៅមូលប្បទានុប័ត្រ
 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (ជាមួយសមាជិក CSS)
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតATM

ឯកសារតម្រូវ៖

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

 សម្គាល់៖  តម្លៃសេវាកម្មគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍(គ្មានប្រតិបត្តិការណ៍ចាប់ពី ១២ ខែ)៖ ១០ ដុល្លារ រឺ ៤០០០០ រៀល រឺ ៤០០ បាត

គណនីចរន្ត​ VIP

គណនីចរន្ត គឺជាប្រភេទគណនីប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតឡើង សម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនទាំងរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល និងមានតម្រូវការច្រើន ក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ មូ​​លប្បទានប័ត្រ ទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ គណនីសន្សំចរន្ត វីអាយភី មិនត្រឹមតែផ្តល់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគណនីសន្សំចរន្តធម្មតា ​​ហើយ​​ថែមទាំងមានការផ្តល់ជូននូវកាតសមាជិកវីអាយភី ដែលទទួលបានសេវាកម្មដ៏ល្អលើសគេ និងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តដល់អតិថិជនទៀតផង។

សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនីសន្សំចរន្ត វីអាយភីគឺ តម្រូវអោយតំកល់ ២,០០០ ដុល្លារ។​​

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ,០០០ ,០០០,០០០ ៨០,០០០
អត្រាការប្រាក់ % % %

 លក្ខណះពិសេស

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (ជាមួយសមាជិក CSS)
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតATM

ឯកសារតម្រូវ

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

 សម្គាល់៖  តម្លៃសេវាកម្មគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍(គ្មានប្រតិបត្តិការណ៍ចាប់ពី ១២ ខែ)៖ ១០ ដុល្លារ រឺ ៤០០០០ រៀល រឺ ៤០០ បាត

គណនីសន្សំបង្គរ

គណនីសន្សំបង្គរ គឺជាប្រភេទគណនីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់នៅទំនេរ និងលំហូរចំណូលថេរ ហើយមានតម្រូវការដាក់ប្រាក់សន្សំតាមដំណាក់កាលស្របតាមលំហូរចំណូលរបស់ពួកគាត់ដោយជ្រើសរើសការសន្សំប្រាក់ ជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ ឬប្រចាំខែជាដើម និងរយះពេលជាក់លាក់ណាមួយ។អត្រាការប្រាក់គឺអាស្រ័យទៅតាមរយះពេល និងតាមប្រភេទសាច់ប្រាក់។

 • គណនីសន្សំបង្គរកុមារ
 • គណនីសន្សំបង្គរផែនការ
 • គណនីសន្សំបង្គរចូលនិវត្តន៏
អត្រាការប្រាក់
រយះពេល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
ខែ – ១៨ ខែ ៣.៧៥% ៣.៧៥% ៣.៧៥%
ធំជាង ១៨ ខែ ៤.៧៥% ៤.៧៥% ៤.៧៥%

 លក្ខណះពិសេស៖

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (ជាមួយសមាជិក CSS)
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតATM

ឯកសារតម្រូវ៖

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

គណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់

សន្សំរយៈពេលខ្លី

 

គិតជាខែ រូបវន្តបុគ្គល
​​​ការប្រាក់ចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ
ខែ .០០% .៧៥%
ខែ .០០% .៧៥%
ខែ .០០% .៧៥%
ខែ .០០% .៧៥%
១២ ខែ .៧៥% .៥០%
 
សន្សំរយៈពេលវែង

 

គិតជាខែ រូបវន្តបុគ្គល
​​​ការប្រាក់ចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ
១៨ ខែ .០០% N/A
២៤ ខែ .២៥%
៣៦ ខែ .២៥%
៤៨ ខែ .២៥%
>= ៦០ ខែ .២៥%

 លក្ខណះពិសេស

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើក គណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ គឺចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ។​​

  ឯកសារតំរូវ

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
 • នាមប័ណ្ណ
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

សម្គាល់

សម្រាប់ការជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Rollover) ប្រសិនបើពុំមានការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌពីអតិថិជននៅពេលគណនីដល់កាលកំណត់ នោះនឹងត្រូវសន្មតថាម្ចាស់គណនីយល់ព្រមបន្តរយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើរួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នដែលធនាគារកំពុងអនុវត្ត។

គណនីសន្សំ/ចរន្តបានការប្រាក់ខ្ពស់

គណនីសន្សំចរន្តបានការប្រាក់ខ្ពស់បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៏ទៅដល់អតិថិជនក្នុងការបង្កើនការប្រាក់បានច្រើនទៅតាមសមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន ហើយចំពោះអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់​តាមថ្នាក់នីមួយៗលើចំនួនប្រាក់សន្សំ​​​​​ ។ ការប្រាក់ត្រូវគណនាប្រចាំថ្ងៃលើសមតុល្យដែលមាននៅក្នុងគណនី និងធ្វើការទូទាត់នៅបំណាច់ខែ។​​

សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើក គណនីសន្សំ/ចរន្តបានការប្រាក់ខ្ពស់ តម្រូវអោយតំកល់ ១,០០០ ដុល្លារ ឬ​សមមូលរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ។

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ,០០០ ,០០០,០០០ ៤០,០០០

 

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំ/ចរន្តបានការប្រាក់ខ្ពស់

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
ចាប់ពី,០០០ $ .៧៥% .៧៥% .៧៥%
>,០០០$ – ២០,០០០$ % % %
>២០,០០០$ – ៥០,០០០$ .៥០% .៥០% .៥០%
៥០,០០០$ ឡើងទៅ .៧៥% .៧៥% .៧៥%

 លក្ខណះពិសេស

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (ជាមួយសមាជិក CSS)
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតATM

ឯកសារតម្រូវ

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

គណនីសន្សំទំនុកចិត្តអេស្រ្កូ

គណនីសន្សំទំនុកចិត្តអេស្រ្កូ​ គឺជាប្រភេទសេវាកម្មទូរទាត់អចលនទ្រព្យ របស់ធនាគារប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ក. អ ផ្តល់ជូនអតិថិជនសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដូចជា ក្នុងគោលបំណងទិញផ្ទះ ឬដី។ ដោយយោងទៅតាមតំរូវការ និងលក្ខខណ្ឌរបស់អតិថិជន យើងនឹងធ្វើការ ថែរក្សា ចាត់ចែង និងទូរទាត់ សាច់ប្រាក់ ដោយសុវត្ថភាព និងការជឿជាក់ខ្ពស់។

ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ )

 

ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ )

 

ចាប់ពី​ ១០០,០០០ ដុល្លា ៥០ ដុល្លា
>  ១០០,០០០ ដល់  ≥ ២៥០,០០០ ១៥០ ដុល្លា
>  ២៥០,០០០ ដល់  ≥ ៣០០,០០០ ២០០ ដុល្លា
>  ៣០០,០០០ ដល់  ≥ ៥០០,០០០ ២៥០ ដុល្លា
>  ៥០០,០០០ ដល់  ≥ ១,០០០,០០០ ៣៥០ ដុល្លា
ធំជាង ១,០០០,០០០ ៤៥០ ដុល្លា

 លក្ខណះពិសេស

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ជួយសម្រួលការចំណាយទូទាត់ទៅលើអចលនទ្រព្យ
 • ផ្តល់សេវាពិភាក្សាផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់សេវាពិភាក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ

 ឯកសារតម្រូវ

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
 • អាសយដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន
 • ឯកសារទិញលក់ អចលនទ្រព្យ
 • ប័ណ្ណកម្មសិទិ្ធ

គណនីទូទាត់

គណនីទូទាត់គឺមានភាពងាយស្រួយក្នុងការជួយអតិថិជនឥណទានសំរាប់ទូទាត់បង់ឥណទាន។

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ១០ ៤០,០០០ ៤០០០
អត្រាការប្រាក់ .៧៥% .៧៥% .៧៥%

 លក្ខណះពិសេស

 • គណនីសន្សំនេះអាចបើកជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់បាត
 • ផ្តល់ជូន របាយការណ៍ធនាគារ (Bank Statement) មួយខែម្តងដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ជូនកាត ATM និង សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) ​ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់បា្រក់តាមរយះ សេវាធនាគារចល័ត និង តាមម៉ាស៊ីន ATM (ជាមួយសមាជិក CSS)
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃពិសេសពីដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតATM

ឯកសារតម្រូវ

 • រូបវន្តបុគ្គល ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន (ដែរមានសុពលភាព)
 • នាមប័ណ្ណ (ប្រសិនបើចាំបាច់)
 • អាស័យដ្ធានបុច្ចុប្បន្ន

 សម្គាល់៖  តម្លៃសេវាកម្មគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការណ៍(គ្មានប្រតិបត្តិការណ៍ចាប់ពី ១២ ខែ)៖ ១០ ដុល្លារ រឺ ៤០០០០ រៀល រឺ ៤០០ បាត

Cambodia Post Bank