អំពីធនាគារ

ប្រវត្តិរបស់ធនាគារ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ និងបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង។ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ មានបំណងក្លាយជាធនាគារផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ជូនអតិថិជនគ្រប់កំរិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងជួយបំពេញបំណង រីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបង្កើតតម្លៃជានិរន្តដល់ភាគទុនិក បុគ្គលិក និងសង្គម។

កាណាឌីយ៉ាអុីនវេសមិនហូលឌីង

គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង សាជីវកម្មខ្នាតធំ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងអាជីវកម្មផេ្សងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ កាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង មានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា និងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានវិន័យ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង

បានវិនិយោគ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនដោយផ្តោតលើការបម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងអាជីវកម្មទីផ្សារចម្រុះតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រតិបត្តិនូវខ្នាតគំរូអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងល្អដាច់គេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង បានវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង តំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ និងប្រទេសចិន ជាមួយនឹងបណ្តាញសរុបចំនួន ៣,៣០០កន្លែង និងបានផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រមាណ៧លាននាក់។ ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន  (Temasek) លីមីតធីត គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺជាក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ និងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នៃកម្ពុជា។