ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

ធនាគារឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

exchange rate

អត្រាប្តូរប្រាក់

ទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់ និងរូបីយប័ណ្ណបរទេស

  • ដុល្លារ / រៀល
    Buy:4112
    Sell:4128
  • ដុល្លារ / បាត
    Buy:33.28
    Sell:34.66

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

CPBank

សេវាធនាគារចល័ត

រហ័ស & ងាយស្រួល

Cambodia Post Bank IOS App Cambodia Post Bank Android App

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាសែនសុខ

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៩:០០ព្រឹក - ៩:០០យប់

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាអូរឡាំពិក

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

ថ្ងៃចន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍
សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ
សាខាការិយាល័យកណ្ដាល
8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច
សាខាអូរឡាំពិក
8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច
សាខាសែនសុខ
9:00 ព្រឹក – 9:00 យប់

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី

(បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ)