ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

ធនាគារឌីជីថល

Start using Digital Banking with CPBank now to manage your banking accounts and perform all transactions online

Open new account more simple with CPBank Mobile Banking

exchange rate

អត្រាប្តូរប្រាក់

ទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់ និងរូបីយប័ណ្ណបរទេស

  • ដុល្លារ / រៀល
    Buy:4086
    Sell:4100
  • ដុល្លារ / បាត
    Buy:34.03
    Sell:34.92

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

អតិថិជនធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងអម្រឹត អាចដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនATMរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរដោយឥតគិតថ្លៃ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និង​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ​សហការគ្នា ដើម្បីផ្តល់ជូន​អតិថិជន នូវ​ភាពងាយស្រួលក្នុង​ការ​​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណATM និងប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធរបស់ខ្លួន ក្នុងការដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនATM របស់ស្ថាប័នទាំងពីរ…

CPBank

សេវាធនាគារចល័ត

រហ័ស & ងាយស្រួល

Cambodia Post Bank IOS App Cambodia Post Bank Android App

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាសែនសុខ

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៩:០០ព្រឹក – ៩:០០យប់

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាអូរឡាំពិក

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

ថ្ងៃចន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ

8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍

8:00 ព្រឹក – 11:30 ថ្ងៃត្រង់

សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ

សាខាការិយាល័យកណ្ដាល 8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច

សាខាអូរឡាំពិក 8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច

សាខាសែនសុខ 9:00 ព្រឹក – 9:00 យប់

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី

(បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ)