ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើ សន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

ធនាគារឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

CPBank ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ 2019

ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី 5-6 ខែមករា ឆ្នាំ 2019៖ CPBank​ ជាឈ្មោះដែលមានអក្សរកាត់មកពី ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា…