ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

ធនាគារឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ភ្លាមទទួលបានរង្វាន់ភ្លែត

#រីករាយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី #រីករាយជាមួយការផ្តល់ពិសេសពីCPBankផ្តល់ជូនរង្វាន់ភ្លាមៗ សម្រាប់អតិថិជនរូបវ័ន្តបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយ CPBank។ កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះតទៅ។ សម្រាប់តែសាខាដូចជា៖ សាខាការិយាល័យកណ្តាល សាខាទឹកថ្លា…